Categories
FINANCE News

【財經直播】富達:香港強積金上半年上半年蝕1.94% 港債基金表現最佳

08:00 【富達:香港強積金上半年上半年蝕1.94% 港債基金表現最佳】富達強積金表示,香港強積金市場今年上半年錄得負1.94%的整體回報,香港債券基金類別及「預設投資」內的65歲後基金回報相對最理…
Continue reading…

Leave a Reply