Categories
MONEY News 經濟日報

大熱天送信郵差盼涼水津貼 中華郵政納研議

中華郵政公司今天舉行每個月一次的業務會報,郵政工會代表列席時提出建議,爭取提供外勤郵差涼水津貼,及夏季外勤制服能多一套。…
Continue reading…

Leave a Reply