Categories
MONEY News 經濟日報

銀行自製教材 拚金檢高分過關

落實理專十誡,為求金檢過關,金管會要求100分,銀行自我要求做到120分,為求過關,甚至自製教學錄影帶,還因為魔鬼藏在細…
Continue reading…