Categories
MONEY News 經濟日報

元大金暨子公司 打造首家失智友善金融機構

根據世界衛生組織(WHO)統計,全球平均每3秒就增加1名失智人口,在台灣65歲以上,約每12人就有1位是失智長者,元大金…

Continue reading…